För medlemmar

i Hölicks hamns samfällighet

Föreningen

Kortfakta, ledning och styrning, stadgar m.m.

Möten och stämmor

Info om årsstämma och styrelsemöten

Medlemsservice

Arbetsdagar, vinterinfo, m.m.

Båtplatser

Förteckning, regler, kölista

Vill du komma i kontakt med styrelsen, skicka gärna ett mail till oss.
Du hittar också individuella kontaktuppgifter nedan.

Hölicks hamns samfällighet

bildad år
Medlemmar
1
Båtplatser
1
Gästplatser
1

Hölicks hamns samfällighetsförening förvaltar följande:

Gemensamhetsanläggning A

 • hamnanläggning
 • kajanläggningar, pirar och ramp
 • fyr
 • belysning
 • parkeringsplats
 • avfallscontainer
 • toaletter
 

Gemensamhetsanläggning B

 • flytbryggor
 • tillhörande anordningar

Styrelsen

Styrelsens uppgifter

 1. Förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar
 2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper
 3. Föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
 4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
 5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren
 6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter

Styrelsens sammansättning

 • För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Hudiksvalls kommun
 • Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter
 • Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. 
 • Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år
 • Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
ORDFÖRANDE, 2007-2024

Gunnar Sundblad

kassör, 2019-2025

Anders Falkeholm

LEDAMOT, 2020-2024

Hans Westerlund

Ledamot, 2017-2025

Olle Andersson

Ledamot, 2023-2024 (fyllnadsval 2023)

Bengt Andersson

Suppleant, 2022-2024

Christer Strandell

Suppleant, 2019-2024

Per Bjellman

Valberedning

Inför årsstämman förbereder valberedningen förslag på kandidater till styrelsen, suppleanter och revisorer.

Kontakta gärna valberedningen i god tid före årsstämman om du själv vill ställa upp på ett förtroendeuppdrag eller känner någon i området som skulle vara en lämplig kandidat.

SAMMANKALLANDE

Björn Eriksson

Ledamot

Märta Eriksson

Ledamot

Madelene Åsell

Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

REVISOR

Lars Mörk

REVISOR

Anders Hedström

Revisorsuppleant

Charlotte Palmborg

Stadgar

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) i den om förvaltningmån inte annat samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Föreningens firma är Hölicks hamns samfällighetsförening.

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning A (hamnanläggning mm) och gemensamhetsanläggning B (flytbryggor) bildade enligt anläggningsbeslut i förrättning med dnr FXH 96560

Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess (deras) ändamål.

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del samfällighet upptagen under § 2.

§5 – För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Hudiksvalls kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

§6 – Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på endast ett år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§7 – Kallelse till styrelsessammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§8 – Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9 – Styrelsen skall

 1. förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 3. föra förteckning över delägandefastigheter, dessas andelstal och ägare,
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens ”angelägenheter.

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse
2 revisorer och 1 suppleanter.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1.1 – 31.12

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst (-) kronor.

Ordinarie stämma skall årligen hållas under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter.
Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom brevförsändelser. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom på sätt styrelsen finner lämpligt.

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinariestämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före sammanträdet.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
 3. val av två justeringsmän
 4. styrelsens och revisorernas berättelser
 5. ansvarsfrihet för styrelsen
 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. val av styrelse och styrelseordförande
 10. val av revisorer
 11. fråga om val av valberedning
 12. övriga frågor
 13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ska med slutna sedlar om någon begär det.

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.
Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten(erna) utgör.

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

KOMMENTAR TILL STADGARNA
Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter.

INGRESS
SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltningen och stadgarnas innehåll. Genom bestämmelser i stadgarna kan föreningsmedlemmarna dock i vissa hänseenden avvika från SFL. I SFL anges i vilka situationer stadgarna får innehålla avvikelser från lagen.

§1
Samfällighetsförenings firma skall innehålla ordet samfällighetsförening. Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen registrerade ännu bestående samfällighetsföreningsfirmor (29 § SFL).

§2
Samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose [18 5 SFL). Förvaltningen omfattar även fastighet som föreningen äger samt medel som influtit vid försäljning.
Alla samfälligheter skall anges uttömmande och på ett sådant sätt att de kan identifieras. Om marksamfällighet eller gemensamhetsanläggning blivit registrerad bör registerbeteckningen anges.

§3
Samfällighets ändamål kan ha bestämts vid lantmäteriförrättning och framgår i så fall av förrättningshandlingama. Är det vid förrättning bestämda ändamålet oklar eller har det blivit inaktuellt eller har något ändamål inte föreskrivits vid förrättning bör grunderna för förvaltningen preciseras i stadgarna. Stadgar som strider mot förättningsavgörande kon komma att underkännas vid registreringen.

§4
Med delägarfastighet förstås fastighet som har del i samfällighet och med delägare ägaren av delägarfastighet (1 5 2 stycket SFL). För samfällighet enligt vattenlagen (SFS 1983:291) är dessa definitioner något annorlunda. Medlemmarna i samfällighetsförening utgöres av delägarna i samfällighet (17 § SFL).
Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på sådan tomträtt, gruva, byggnad eller annan anläggning på ofri grund, naturreservat, som har del i samfällighet enligt 1 § 1 stycket 3 eller 4 SFL. Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som fastighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar reservatet.
Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt 1 § 1 stycket 1 eller 2 SFL skall vid tillämpning av denna lag anses som delägare i fastighetsägarens ställe (3 § SFL).

§5
Styrelsen för samfällighetsföreningen skall bestå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot skall vara myndig (30 § SFL) men behöver inte vara medlem.

§6
När skäl därtill föreligger, får länsstyrelsen förordna att styrelsen skall bestå av flera ledamöter än som anges i stadgarna (31 § SFL).
Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas från sitt uppdrag före utgången av den tid för vilken han utsetts (32 § SFL).
Harstyrelseledamots uppdrag upphört eller är styrelseledamot förhindrad att utöva uppdraget och är styrelsen ej ändå beslutför, får länsstyrelsen förordna syssloman i sådan ledamots ställe. Finns av skäl som nu sagts icke någon styrelseledamot att tillgå, får sysslomannen ensam handha föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse (33 § SFL).
Om ej annat följer av stadgarna eller av föreningsstämmobeslut, får styrelsen utse särskild firmatecknare. Bemyndigande att teckna firma kan av styrelsen när som helst återkallas (34 § SFL).
Uppgift om föreningens postadress, om styrelseledamöternas fullständiga namn, bostads- och postadress och telefon samt om firmatecknare om sådan utsetts skall anmälas till länsstyrelsen (26 § SFL). Även ändring i dessa förhållanden skall anmälas till länsstyrelsen (39 § SFL).

§8
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid styrelsesammanträde de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Första stycket gäller ej, om annat föreskrives i stadgarna (38 § SFL).
Med ledamot avses även tjänstgörande suppleant.
Tredje stycket avser bl a då kontakt tas brevledes eller per telefon.

§9
Styrelsen handhar samfällighetens angelägenheter i överensstämmelse med denna lag (SFL), stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån beslutet ej strider mot denna lag (SFL) eller annan författning eller mot stadgarna (35 § SFL).
Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet i vilken han hor ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (36 § SFL).
Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och firmatecknaren får dock ej utan stöd av stadgarna eller föreningsstämmobeslut överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år (37 § SFL).
Bestämmelsen under punkten 5 är endast avsedd för föreningar med flera samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar, i vilka medlemmarna har del efter olika andelstal. Bestämmelsen anknytertill 41 5, 42 5, 45 8, 48 § och 60 § SFL.


§10
Revisionen avser räkenskapsperiod. Eftersom räkenskapsperiod inte behöver stämma överens med styrelsens mandattid, kan styrelsens förvaltning komma att revideras i omgångar.
Av allmänna rättsregler följer att till revisor inte får väljas den som ingått i styrelsen under den räkenskapsperiod revisionen avser.

§12
Regler om fondering finns i 19 § SFL.


§13
Tiden för ordinarie stämma bör bestämmas så långt efter räkenskapsperiods utgång att revisorerna får tid att revidera och avge revisionsberättelse och styrelsen därefter får tid att kalla till stämma.
Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal, som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma skall hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Sker det ej, utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem (47 § 3 st SFL).

§14
Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg. I kallelsen anges vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstämma i enlighet med stadgarnas föreskrifter skall länsstyrelsen på anmälan av medlem utlysa föreningsstämma (47 § SFL).

§16
Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna (50 § SFL).
Över beslut som fattas på föreningsstämma skall genom styrelsens försorg föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman (50 5 2 st SFL).
Talan får föras mot uttaxering (46 § SFL) och stämmobeslut (53 § SFL).

§17
Om föreningens verksamhet är sådan att den inte ger ekonomiskt överskott bör bestämmelsen utgå.

§18
Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får deltaga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt (48 § SFL).
Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (48 5 SFL).
Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vid behandling av fråga som rör hans rätt (48 § SFL).
Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han ägaren eller flera delägarfastigheter, en röst (huvudtalsmetod). I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar (49 5 SFL) (andelstalsmetod).
Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden. Avvikelse från bestämmelserna om ombud kan dock föreskrivas i stadgarna (49 § SFL).
För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat föreskrives i stadgarna (51 $ SFL).
Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han ägaren eller flera delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Föreskrivs strängare villkor i stadgarna skall det gälla.
Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering. Vid anmälan skall fogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett (52 § SFL).

§19
Angående innebörden av huvudtalsmetod och andelstalsmetod, se kommentaren till § 18.
Några i alla sammanhang godtagbara hållpunkter för en jämförelse mellan samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar när det gäller intresset och ansvaret för gemensamma åtgärder kan knappast uppställas. Om det emellertid är avgjort hur intresset och ansvaret för den gemensamma åtgärden är att fördela mellan verksamhetsgrenarna finns en norm för den angivna jämförelsen. Et sådant avgörande kan åstadkommas genom att i stadgarna bestäms hur kostnaderna för viss verksamhet, exempelvis administrationskostnader, skall bäras av de olika verksamhetsgrenarna (se prop 1973:160 s 578).

§20
Angående tillgänglighållande av protokollet, se kommentaren till § 16.

Årsstämman

Dagordning

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. Ersättning till styrelsen och revisorera
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. Val av styrelse och styrelseordförande
 10. Val av revisorer
 11. Fråga om val av valberedning
 12. Övriga frågor
 13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

   

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.

Information

Arbetsdagar

Deltagande

Två gånger per år, vår och höst, anordnas städdagar för Hölicks hamn. Det ligger i allas vårt intresse att sköta underhåll proaktivt för att hålla hamnen i gott skick.

Preliminära datum annonseras i samband med fakturering under våren. Vi kommer inför arbetsdagarna att skicka ut påminnelse via e-post.

Har du inte möjlighet att deltaga på någon av arbetsdagarna så har du istället möjlighet att bidra till föreningens ekonomi. En rimlig ersättning är 200 kr via Swish eller banköverföring. Märk din inbetalning med ”Arbetsdag ÅR och NAMN”.

Arbetsuppgifter

Vi samlas nere i hamnen vid informationstavlan. Styrelsen/arbetsledaren informerar om aktuellt underhåll som ska utföras. 

Normalt handlar det om följande:

 • Olja flytbryggor och landgångar

 • Röja buskage och gräs i hamnen

 • Laga hål i vägbanan

 • Allmän städning

Vinterinformation

Y-bommar och landgångar

Y-bommar på vintervila

Y-bommarna läggs i under april och tas upp senast 15:e oktober. Exakt vilken dag beror till stor del på väderförhållanden.

Det är Lennart Westner som tillsammans med kranbil och ett arbetslag hjälps åt att lägga i och ta upp Y-bommar och landgångar.

Båtuppläggning

Båtuppläggningsplatser

Det finns möjlighet att vinterförvara sin båt på Hölick. Tag kontakt med styrelsen om du behöver hjälp att hitta plats.

 • Hölicksbor: gamla fotbollsplanen.
 • Öbor: norra delen av parkeringen.

Vinterprojekt

Vintervy över hamnen

Under vintern råder låg aktivitet i hamnen. Styrelsen träffas ändå regelbundet och hanterar föreningens löpande administration.

Aktuella projekt vintern 2019-2020

 • Arbete med digitalisering av historiska dokument och uppbyggnad av den här webbplatsen.
 • Planering av projekt som ”Första intrycket” och ”Medlemskommunikation”.
 • Renovering av informationstavlan i hamnen

Hamnplatser

Ansökan

Vår hamn är oftast fulltecknad. Omsättningen av platser är låg då alla medlemmar har stugor på Hölick eller någon av de närliggande öarna.

Kontakta styrelsen, gärna via e-post, om du vill ansöka om plats. Berätta vilken platsstorlek som är intressant. Vi hör av oss om en plats blir tillgänglig.

Andrahandsuthyrning

Båtplats som ej nyttjas av förhyraren kan hyras ut i andra hand, men endast genom beslut av/genom samfällighetens styrelse. Båtägare som står på kölistan hos styrelsen skall prioriteras.

Vet du att din plats kommer att stå oanvänd under en period, meddela gärna styrelsen.

Kölista

Styrelsen administrerar en lista över personer som söker ny medlemsskap eller önskar byta båtplats. Det är många som vill ha plats och vi försöker göra en rättvis fördelning av de få platser som ibland blir tillgängliga.